GRATIS HAVER på stadion ved Vejby Kulturhus

I disse Coronatider er der virkelig kommet fokus på at komme ud i naturen og udnytte de ressourcer, der er her.      At dyrke egen grønsager, blomster mv. er for mange et inspirerende afbræk i hverdagen. Når man så samtidig kan få haven ganske gratis, og der også er mulighed for at nyde madpakken/kaffen i dejlige omgivelser med mulighed for at rykke ind i en af vore hytter – ja, så håber vi, at mange vil slå til og prøve denne form for fritidssysler.

 

Vi har arbejdet på at få et nyt madlavningssted op at stå – Vejby Gl. Skole - nu Kulturhuset, står næsten færdigrenoveret og med ny tilbygning, og sidste etape af projektet er at få det tidligere stadion indrettet med haver, læbælter, frugtplantage, bålpladser, sheltere mv. Vi samarbejder med 4H Organisationen omkring haver, men det er vanskeligt at få 4H haverne klar til denne sæson, da CV19 jo som bekendt spænder ben for os alle.

Derfor har Kulturhusets bestyrelse besluttet, at vi tilbyder alle interesserede en gratis have her i 2021. På stedet er der hytter, til fri afbenyttelse, når madpakken eller kaffen skal indtages.

Er du interesseret – så kontakt Jette på tlf. 20 23 31 32 eller send en mail: jette9940@gmail.com

Årsberetning 2020

Vejby Kulturhus

 

Formandens beretning for Bestyrelsens arbejde

Hvor hurtigt går et år?

Ja, der er jo 12 måneder – og 12 måneder kan flyve afsted eller de kan føles som én lang ørkenvandring.

Vi i bestyrelsen føler, at det kun er et splitsekund siden vi overtog den gamle skole i 2019, og gik i gang med vores projekt – at skabe et grønt samlings- og værested for alle aldre.

Hvad har vi i bestyrelsen så brugt tiden til?

 

Projektaktiviteter, fase 1

- Vi har indsamlet 1.065.000 kr.

- Vi er blevet tilkoblet Hjørring Vandselskab (spildevand, minipumpestation mv.)

- Vi har fået en tilbygning – som skal fungere som depot/grovkøkken

- Vi har fået nyt toilet, brusebad og handicaptoilet

- Vi har fået et nyt – tomt – køkken

- Vi har udskiftet el-radiatorerne med en luft/vand varmepumpe

- Vi har købt spejderhytterne

 

Øvrige aktiviteter

Udenfor projektet er der også sket noget – frivillige er i øjeblikket i gang med at opsætte Troldtekt plader i salen, og snart går vi i gang med at rive det gamle køkken ned, og dermed få skabt bedre forhold for Lokalhistorisk Arkiv.

 

Fremtiden

Årsberetninger er jo altid ”et kig i bakspejlet”, men bakspejlet skulle jo nødig bliver større end forruden, så derfor får I lige lidt om, hvilke forventninger vi har til fremtiden.

 

Projektaktiviteter, fase 1

- Køkkenet (elementer og inventar)

- Udbygning af samarbejdet med 4H Organisationen

- Afsætning af haver samt jordforbedring

- Retablering af pladsen foran Kulturhuset – fliser og beplantning

- Klargøring af hytterne

- Klargøring af bålpladser

- Plantning af gamle frugttræer mv.

- Bistader

 

Tak

Jeg vil slutte med at rette en tak – først og fremmest til dem, jeg sidder i bestyrelsen med, men også til vores interne ”konsulent” og til vores projektleder, som begge har været en uvurderlig hjælp for os i bestyrelsen – uden deres indsats ville vi næppe være kommet i mål med fase 1.

Tak til de frivillige – I kommer altid, når vi kalder på jer – og I kan være sikre på, at vi kalder på jer igen.

Tak for godt og konstruktivt samarbejde, tak for gode diskussioner om stort og småt – vi er ikke altid enige - og det skal vi heller ikke være - det er forskelligheden, der gør os stærke.

Jeg håber vi kan fortsætte det gode samarbejde også i det kommende år.


Birgit Jensen/Formand

Referat fra beboerforeningens online generalforsamling d. 23. marts 2021

 

Fremmødte: Lise, Lasse, Erik, Jette, Jens Peter og Frede. Afbud fra Per. Online: Bente og Børge Dam.

Inden mødet var dagsordenen lagt på hjemmesiden.

Grundet Covid-19 situationen foregik mødet online via Zoom med tilmelding senest dagen før med mail til Erik. Dette var varslet offentligt og inden for tidsfristen i forhold til vedtægternes regler.

 

Velkomst v/ Erik

Mødet startede med, at Erik bød velkommen og tjekkede at alle, der havde ønsket at deltage kunne se og høre mødet gennem Zoom.  Herefter orienterede Erik om, at vi starter med punkt 4 ”Indkomne forslag”, ud fra dagsordenen, som samtidigt blev vist på skærmen. Det indkomne forslag var, at man ændrede generalforsamlingen pga. Covid-19 situationens restriktioner til, at være et informationsmøde. Hvormed punkt 1 ”Valg af dirigent” + punkt 5 ”Valg” udskydes til næste år, og de nuværende valgte fortsætter med endnu et år på deres poster.

Dette blev enstemmigt vedtaget ved mundtligt tilkendegivelse.

 

  • Valg af dirigent

 Bortfalder.

 

  • Formandens beretning v/ Lise

Det har været et usædvanligt år. Dagen efter sidste års generalforsamling blev landet lukket ned, så der har været meget lidt aktivitet, undtagen yogaen som næsten blev gennemført på normale forhold.  Herudover har vi haft enkelte hobby- og håndarbejdsaftner. En hyggelig Sankt Hans aften, hvor vores nye præst, Lea, holdt båltale. I samarbejde med lokalhistorisk arkiv blev der i efteråret afholdt en fantastik aften, hvor arkivet viste billeder på storskærm. I sommers fik vi igen plantet blomster i trillebørene, men desværre var der også andre, der syntes det så godt ud, og vi fik stålet en af dem. Juletræet blev tændt, men uden noget arrangement.

Til sidst skal lyde en tak til samarbejdet til kulturhuset og de andre medlemmer af bestyrelsen og alle de frivillige. Næste år forventer vi at kunne vende tilbage med nye arrangementer.  Tak til alle!

Formandens beretning godkendt med klapsalve.

 

  • Regnskab v/ Jens Peter

Jens Peter gennemgik regnskabet, der kunne ses på skærmen. Der er indbetalt kontingent fra 111 medlemmer. Arrangementer/entre mm har givet 40.810 kr. primært fra yoga deltagere. Tilskud fra kommunen på 10.137 kr. og lejeindtægter fra borde/stole på 2455 kr. Der er indtægter i alt på 76.220,63 kr. og samlet udgifter på 84.028,63 kr., heri omkostninger/arrangementer på 43.219,29 samt husleje på 32.700 kr. til kulturhuset, blev årets resultat negativt på 7.808 kr., og med diverse manglende betalinger bl.a. til kommunen er underskuddet reelt på 25.020kr. Der er en lille difference på 3 ører i balancen, da der er aktiver i alt på 122.106,43 kr. og passiver i alt på 122.106,40 kr. Ny saldo pr. 31. december 2020 er på 122.106,40 kr.

Kassererens beretning godkendt med klapsalve.

 

  • Indkomne forslag

Se under velkomst.

 

  • Valg

Udsat til næste år.

 

  • Kontingentfastsættelse

Det foreslås, at kontingentet bibeholdes på de nuværende på 150 kr., som også dækker medlemskab af Vejby Kulturhus, samt at man opfordrer alle til forsat at betale sit kontingent, selvom der ikke er mange aktiviteter for tiden.

Vedtaget med klapsalver.

 

  • Eventuelt

Bestyrelsen er ved at undersøge om, der evt. kan søges økonomisk støtte fra kommunens hjælpepakke pga. Covid-19, hvis det godkendes i byrådet, idet vi ikke har søgt om hjælp ved regeringen.

 

Lokal Historisk Arkiv:

Frede gennemgik beretningen fra Lokal Historisk Arkiv. Arkivet har været meget påvirket af Corona restriktionerne, hvilket har medført at der kun har været 3 arrangementer i årets løb. Første arrangement var netop d. 11. marts 2020, hvor kun 6 personer mødte op til at se luftfotos af huse og gårde i området fra 1946 -54. Derfor blev det gentaget 7. oktober i samarbejde med beboerforeningen, en aften der godt kan tåle en gentagelse også i fremtiden. Herudover afholdte arkivudvalget konstituerende møde d. 11. september.

Trods nedlukning kom der tre henvendelser fra folk som ønskede oplysninger/materiale fra arkivet. Den ene henvendelse kom endda helt fra Oregon, USA, fra samme familie som havde været i kontakt med arkivet i 2010. Efter noget detektivarbejde i bl.a. konfirmandlister fra 1862 lykkedes det, at finde det efterspurgte, som nu skal oversættes og sendes til USA.

De forskellige samrådsmøder har også været lukket ned, men det forventes, at der til efteråret udkommer ny bog om tiden i 1960’erne fra Samrådet Løkken/Vrå arkiver. Vinterens stilhed har gjort, at der er blevet tid til at fylde 2-3 mapper med udklip mm, som bliver tilgængeligt når arkivet igen må åbne op.

I lokalhistoriskarkiv udsættes valget også til næste år. Tak til udvalget for samarbejdet trods kun to møder.

Regnskabet blev gennemgået af Frede der oplyste, at der havde været indtægter på 8.586 kr., heraf 30 kr. fra kaffekassen, og udgifter på 4.809 kr. især til renter for at have penge stående på kontoen. Årets resultat er på 3.775 kr. og indestående på kontoen d. 31. december 2020 er 33.856,56 kr.

Beretningen godkendt med klapsalver.

 

Aftenen afsluttes med tak for god ro og orden, deltagelse samt klapsalver inden computeren blev slukket.

Ref. JJC

Vejledning om  beskæring af beplantning, der grænser op til offentlige arealer