Nye Tider

Tænk, når ikke bare Købmandsgården, men  også stuehuset til ejendommen, der ejedes af afdøde Grethe og Oluf Jensen, forsvinder. Sikke et hul på tværs gennem Vejby.

 


Muligheden for at overtage ejendommen Købmandsgården blev diskuteret på  foreningens generalforsamling den 4. marts 2015, hvor det blev beslutttet, at bestyrelsen skulle forhandle betingelserne for en evt. overtagelse med kommunen og boet efter Betty Christiansen.


Forhandlingernes reultat blev forelagt foreningens medlemmer på  et medlemsmøde Skt. Hans aften, den 23. juni 2015, hvor medlemmerne med stort flertal gav bestyrelsen mandat til at iværksætte overtagelsen.


Der var pludselig travlt, for iflg. loven skal behandlingen af et dødsbo være afsluttet inden for 1 år, i vores tilfælde den 29. juni. Det lykkedes - næsten, idet  overtagelsen er sket pr. 1. juli 2015. Købsprisen er 1 kr., og boet efter Betty har betalt alle omkostninger til sagfører og tinglysning m.v.


Der er indgået aftale med Hjørring Kommune om, at kommunen forestår nedrivning af bygningen, oprydning - også i beplantning efter foreningens anvisninger - samt tilsåning med græs. Kommunen stiller herudover garanti for, at grunden er forureningsfri.


Nedrivningen forventes påbegyndt i januar 2016.


Selv om  et parklignende areal ned mod Gadekæret lyder spændende,    melder der sig jo spørgsmål om vedligeholdelse af arealet, ligesom selve dammen  også byder på udfordringer. F.eks. trænger hegnet langs Gadekæret (vejen) til en udskiftning, og dammens bredder langs vejen og  ind mod Per Poulsens grund skrider lige så stille.


 


Fra vildnis til park ?

Historien bag Købmandsgården:

Nu afdøde Betty Christiansen, som de fleste i Vejby kendte, drev i mange år Købmandsforretningen sammen med sine 2 brødre, Verner og Frode.

De 3 søskende havde overtaget forretningen efter faderen, Marinus Christiansen, der byggede Købmandsgården i 1930-31. Inden da havde købmandsbutikken til huse i en ældre bygning på samme matrikel, men som lå ud mod den lille vej, der i dag går mellem Købmandsgården og Vejby Smedje.

Købmandsbutikken var egentlig en brugsforening (forbrugsforening, som det hed dengang) indtil 1910, hvor Marinus Christiansen overtog forretningen.Gadekæret (dammen) i Vejby var i mange år byens branddam, ejet af sognet, senere Løkken-Vrå Kommune.

I forbindelse med tvisten om Harald V. Laustsens lukning af den nordlige adgang til Gadekæret (vejen) blev det konstateret dels, at dammen og vejen var ét matrikelnummer, dels at der ikke fandtes en ejer af matriklen.

Hjørring Kommune oplyste, at området var overdraget til borgerne i Vejby på et tidspunkt, uden at man kunne forklare nærmere om detaljerne.

Gadekæret  som del af en lille park?

Hvis og hvis....

Vigtige spørgsmål, der skal besvares:

Vandstand: I tørre somre har dammen været næsten udtørret og forvandlet til et uskønt mudderhul.Hvordan sikrer man, at der altid er vand i dammen?

Hegn: Hegnet langs østsiden skal udskiftes. Kommunen har tilkendegivet, at man vil sponsere materialerne, men arbejdet skal udføres af os selv. I øvrigt er det nødvendigt at foretage en form for "kystsikring", inden et hegn opsættes (se nedenfor).

"Kystsikring": Dammens østlige og sydlige bredder skrider. En reparation og sikring af bredderne er fomentlig et større projekt, som vi kan forsøge at få kommunen til at gennemføre inden en evt. overtagelse. Alternativet er, at vi - som ved dræningen af Købmandstoften - skal ud og finde midler fra fonde m.fl.


.