OBS!

Fejl i løbeseddel vedr. kontingent 2019.

Nummeret vedr. mobilpay er forkert. Skal være 3033 4373.

Vindmøllemødet i skolen d. 15/5

Med baggrund i planerne om store vindmøller mellem Vejby og Rubjerg hørte omkring 40 beboere om mulighederne for bl.a. lokalt ejerskab og fik tillige mulighed for at stille spørgsmål om mulige helbredsproblemer på grund af støj, om afstandskrav og meget andet.

Se mere under NYHEDER. 

Vejby-Smidstrup

Beboerforening

info@vejby-i-vendsyssel.dk                                                             

                              FORENINGEN KAN OGSÅ FØLGES PÅ FACEBOOK


Sommerfest

Foreningen inviterer til sommerfest på stadion lørdag, den 29. juni.

Der er aktiviteter fra kl. 10 formiddag til afslutningen med natmad kl. 01:00.

Se hele programmet under menupunktet "PROGRAM" (indsat under forårs-/sommerpropgrammet).

Mejeriet næsten væk.

Nedrivningen af beboelsen kaldet "mejeriet" i Vejby er i fuld gang.

Selve mejeriet er fjernet for mange år siden, men beboelsen blev bevaret.

Efter mange års manglende vedligeholdelse under skiftende ejere og endnu flere lejere overtog kommunen ejendommen sidste år med henblik på nedrivning.

Det er ingeniør- og entreprenørfirmaet Vennelyst, der har den lidt komplicerede opgave, da alt jo skal sorteres.

Men efter en 14 dages tid med finsortering og klargøring har Vennelyst nu kørt den store gravko i stilling.

For ikke at ødelægge fortov og asfalt er der lagt et læs jord, som den tunge maskine kan manøvrere på.

Det er aftalt, at beboerforeningen overtager grunden ryddet og tilplantet.

Da de frivillige i beboerforeningen har nok i vedligeholdelsen af Købmandstoften og Købmandshaven, skal tilplantningen føre til en lille (næsten) vedligeholdelsesfri skov. 

Stiftende generalforsamling

Skolen på vej mod selvejende institution.

Efter lang tids forberedelse og mange møder afholdtes d. 16. april stiftende generalforsamling for den selvejende institution, der forventes at overtage skolen fra 1. juli.

På det velbesøgte møde blev der godkendt vedtægter og valgt en 5-personers bestyrelse med suppleanter samt revisor.

Der er stadig meget, der skal falde på plads, inden den planlagte overtagelse. Herunder ikke mindst den nødvendige ombygning af huset, som bliver et af hovedpunkterne på et aftalt møde med kommunen d. 24. april.

Nye vedtægter

På generalforsamlingen blev vedtaget en del ændringer, som næsten alle har til formål at opfylde kommunens krav til vedtægter for tilskudsberettigede foreninger.

De ændrede vedtægter findes under menupunktet "Om foreningen", underpunkt "Vedtægter".

Broen finansieres af tilskud fra Friluftsrådet samt Hjørring Kommunes matchningsmidler.

Separatkloakering i Vejby

Hjørring Vandselskab har meddelt, at separatkloakering udføres i Vejby i 2020-2022.

Kloakeringen omfatter Vejbyvej fra nr. 691 til og med 780 med undtagelse af nr. 694 og  750. Mellergårdsvej er omfattet til og med nr. 19.

Vandselskabet har opfordret til - når det hele alligevel skal graves op - at komme med forslag til ændringer af veje, fortove, samt f.eks. oprettelse af regnvandsbassin. Sidstnævnte kunne være interessant i forbindelse med at sikre stabil vandstand i gadekæret. 

Foreningen har derfor allerede i september 2018 fremsendt sendt forslag herom til vandselskabet. 

Muldvarpefanger søges.

Igen mange muldvarpeskud på stadion

Efter at den hedengangne landsbypedel næsten havde fået has på de flittige underjordiske fyre, er de igen godt igang med at etablere sig i nordenden af stadion.

Så hvis du går med en muldvarpefanger i maven, er du særdeles velkommen til at gå til angreb...

Har du styr på din beplantning?

Sådan skrev kommunen forrige år til alle grundejere.

Med spørgsmålet fulgte en vejledning i, hvordan hække og træer, der rager ud over vejen, skal beskæres.

Vejledningen skelner mellem land og by. Men hvordan er det lige med Smidstrup og Vejby? Er vi land eller by?

Det har vi spurgt kommunen om.

Svaret er, at vi er by, hvor der er fortov. Resten er land - buuuum!


Skulle du have mistet kommunens brev, kan beskæringsreglerne findes under NYHEDER.

Spændende historie....  Som trukket ud af Vejby lokalhistoriske Arkiv. Jamen det er den skam også!

To journalistelever, Christian Friis og Anton Lihn har som emne for deres afgangsprojekt valgt Vejby - eller mere præcist - Købmandsgården og historien om forvandlingen fra en livlig butik til en faldefærdig rønne.


De to unge mennesker har været i Vejby mindst et par gange og lavet det, der vel kaldes research. Den slags er lige guf for Frede, der selvfølgelig kunne servere historien på et fad, næsten klar til brug...


Og dog. For Fredes arkiv består jo af fotos og dokumenter, som først bliver til en hel historie, når man har plukket det ønskede ud og skrevet det sammen.


Det har de unge menensker gjort, og det er faktisk blevet til en ganske fascinerende historie, som er værd at læse - også selv om man er "kunde" i Vejby historiske Arkiv".

 

Læs historien på dette link: http://www.danmarkforladt.dk

Lokalhistorisk Arkiv

Hvis du aldrig har besøgt Lokalhistorisk Arkiv i Vejby, har du noget til gode.

De fleste bliver overraskede over hvor meget, der egentlig er samlet sammen, og hvad man kan finde ud af om det gamle Vejby.

Arkivet har som hovedregel åbent i Vejby gl. Skole den anden onsdag i måneden i vinterhalvåret. Dog lukket i decmber.


Vejby og Smidstrup er stadig landsbyer....

Efter at flere medlemmer havde bemærket, at Vejby og Smidstrup ikke var vist på et af Hjhørring Kommunes kort, har foreningen drøftet sagen både pr. mail og ved et møde med kommunens Team Plan & Udvikling.


Det er herunder blevet oplyst, at man ikke har defineret grænser for, hvor stor en landsby skal være, for at den medregnes som landsby. Rundt i kommunens forskellige afdelinger findes kort, hvor ikke alle landsbyer er med. Et sted findes f.eks. et kort med landsbyer, der har en købmand. Her er Vejby og Smidstrup af gode grunde ikke med. I ”Park og Vej” findes et kort med landsbyer, der har et stadion. Her er Smidstrup ikke med.


Summa summarum: Vejby og Smidstrup er ikke glemt og er stadig landsbyer i Hjørring Kommune. Dette underbygges også af, at Vejby-Smidstrup Beboerforening er hyppig modtager af midler fra kommunens landsbypuljer.

Landsbyforum, et såkaldt dialogforum, hvor der både sidder byrådspolitikkere og 15 folkevalgte repræsentanter fra Hjørring kommunes landdistrikt. Landsbyforum er kommunens primære samarbejdspartner i spørgsmål, der vedrører landdistriktet og landsbyerne..


Den officielle indvielse og ibrugtagning af Købmandstoften skete lørdag den 6. september 2003.


Beboerne i Vejby og omegn blev via annoncering i lokalavisen inviteret til at deltage i indvielsen, hvor beboerforeningen var vært ved et mindre traktement. Programmet omfattede bl.a.:


  • Flaghejsning
  • Tale ved beboerforeningens formand, der bl.a. takkede fru Betty Christiansen, tidligere købmand i Vejby, der har skænket arealet.
  • Samlingspunktet blev døbt ”Købmandstoften” efter forslag fra en beboer.
  • Tale ved Fl. Trinskjær der repræsenterede LEADER + .
  • Reception

 

I alt ca. 100 beboere deltog i indvielsen, der også blev dækket af den lokale presse.