Vedtægter

Vejby-Smidstrup Beboerforening

    www.vejby-i-vendsyssel.dk


På generalforsamlingen d. 7. marts 2018 blev vedtaget en ændring af vedtægterne, der fritager bestyrelsesmedlemmer for økonomisk ansvar ud over det, foreningen aktuelt råder over.

Vejby-Smidstrup Beboerforening


VEDTÆGTER


§ 1     Foreningens navn er Vejby-Smidstrup Beboerforening.


§ 2     Foreningens formål er at bevare og udbygge landsbymiljøets bedste traditioner ved bl.a. at virke som talerør over for 

          myndighederne ved fremsættelse og prioritering af forslag til bedste for områdets trivsel og udvikling.


§ 3    Enhver, der har fast bopæl eller arbejde i Vejby og Smidstrup samt disse byers nærmeste omegn, kan op¬tages som 

         medlem af Vejby-Smidstrup Beboerforening.

         Andre med tilknytning til området kan efter bestyrelsens bestemmelse optages som medlem.

         Optagelse foregår ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen, og ved at betale kontingent til foreningens kasserer, der       

         fører medlemsfortegnelsen.


§ 4    Den årlige generalforsamling afholdes i marts og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet,   

         skal være bestyrelsen i hænde senest 14 da¬ge før generalforsamlingen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling           

         skal mindst indeholde følgende punkter:


         1.  Valg af mødeleder

         2.  Bestyrelsens beretning

         3.  Regnskab

         4.  Indkomne forslag

         5.  Fremtidig virksomhed

         6.  Valg

         7.  Kontingentfastsættelse

         8.  Eventuelt


        Valg af tillidsposter afgøres ved kvalificeret flertal.


§ 5   Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Har mindst 20 af foreningens medlemmer 

        henvendt sig skriftligt til formanden med krav om eks¬traordinær generalforsamling, skal der ligeledes indkaldes hertil.


§ 6   Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

        2 medlemmer er på valg på lige årstal, og 3 medlemmer er på valg på ulige årstal.

        Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Der vælges 2 revisorer. De vælges for 2 år, og der afgår 1 revisor hvert år. 

        Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær ved første bestyrelsesmøde efter       

        generalforsamlingen. På mødet vælger bestyrelsen 1 af sine medlemmer til udvalget for Købmandstoften, 1 medlem til     

        udvalget for Købmandshaven samt 1 medlem til udvalget for Vej¬by Lokalhistoriske arkiv.

       Tegningsberettiget for Vejby-Smidstrup Beboerforening er den til enhver tid siddende formand og kasserer.

        Ingen i bestyrelsen kan blive holdt økonomisk ansvarlig ud over det beløb, som foreningen

        nu måtte råde over.

        Foreningens regnskabsperiode følger kalenderåret.

 

§ 7   Foreningen er ejer af og ansvarlig for samlingsstedet Købmandstoften, Vejbyvej 712 samt Købmandshaven, Vejbyvej 723.

        Arealerne kan benyttes af alle, men kan ikke købes, lejes eller lånes af private.

        Ordensregler for benyttelse af Købmandstoften og Købmandshaven skal kunne læses i opslagsskabet på Købmandstoften.

        Til varetagelse af den daglige drift nedsættes for hvert af arealerne et udvalg på 3 medlemmer. Udvalgets opgaver består i     

        at føre tilsyn og vedligeholde området, samt i at tage initiativer til eventuelle foranstaltninger og fornyelser ved at stille     

        forslag til bestyrelsen.

        GeneraIforsamIingen vælger 2 medlemmer til hvert af udvalgene for 1 år ad gangen. Bestyrelsen vælger 1 af sine     

        medlemmer til hvert udvalg for 1 år ad gangen jf. § 6.


§ 8   Vejby Lokalhistoriske Arkiv er en underafdeling af Vejby-Smidstrup Beboerforening. Arkivet bestyres af et udvalg, der har 4

        medlemmer, hvoraf 1 er fra bestyrelsen for Vejby- Smidstrup Beboerforening. Udvalget aflægger egen beretning i       

        forlængelse af Vejby-Smidstrup Beboerforenings ordinære generalforsamling. Efter beretningen foretages valg af     

        medlemmer til udvalget i henhold til de retningslinier, der er udarbejdet for arkivet.

        Vejby-Smidstrup Beboerforening kan efter indstilling fra udvalget yde økonomisk støtte til arkivet. 


§ 9   Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og skal vedtages med mindst 2/3 flertal af de

         fremmødte.


§ 10  Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af den ordinære generalforsamling går ind for det, og når yderligere 2/3 af en     

         ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes fra 1 uge til 1 måned efter den ordinære generalforsamling, også   

         vedtager det.

         Foreningens overskydende midler fordeles til almennyttige formål i foreningsområdet. Eventuelt underskud dækkes     

         solidarisk af medlemmerne.
Tillæg:  Vejby ldrætsforening blev opløst i foråret 2010. Brugen af sportspladsen samt de rekvisitter, der er efterladt, bestyres   

             indtil videre af Vejby-Smidstrup Beboerforening, der tillige varetager relationerne til Hjørring Kommune vedrørende       

             områdets vedligeholdelse m.v. Vejby-Smidstrup Beboerforening har ikke overtaget nogen form for gæld eller andre   

             forpligtelser, der måtte udestå efter Vejby Idrætsforenings opløsning.
            Vedtaget på Vejby-Smidstrup Beboerforenings generalforsamling den 7. marts 2018